Medarbetare

Jobba hos oss

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo.

Medarbetare

Flammans projektteam

Juan Paez

JuanPaezärverksamhetsansvarigochgrundareavFlammanUngdomarnasHus.I19årharJuankämpatföratthållaFlammanlevandeochutvecklandeförbarnochungaiMalmö,bäst ...avallt…hanälskardet!JuanfinnspåplatsförallabarnochungasomkommertillFlamman,enklippamankanlitapåmensomärrättduktigpåattrytaifrånnärdetbehövs. Juansstorapassionilivetärocksåhanslivsverk;justFlamman,deungasomharkommitochgåttgenomårensamtdeprojektsomFlammandriverförattstöttaungaiderasresagenomlivet.FörJuanfinnsingentydliglinjemellanjobbochfritidmenförutomFlammanälskarJuansinafinabarnochbarnbarnochsjälvklartFCBarcelona.

Caroline Cline

Carolineärverksamhetutvecklare ochdriverprojektcentretpåFlamman.CarolineharenakademiskbakgrundmedenB.A.iPoliticalScienceochenMastersofInternationalLawochhartvärsektoriell ...erfarenhetfrånUSA,UK,NigeriaochSingaporemedfokuspåutvecklingsprojektochsocialsammanhållning. Carolineärengageradiflerasocialafrågorgällandekvinnorsochminoriteterscivilarättigheterochjobbarävenmedafrosvenskutvecklingochsamverkan.Annarsärhjärtefrågornainternationelloljepolitikochinternationellarelationer.Ledigtidtillbringasmedfamiljenochvänner,förvirratlullandeinaturen,evigtpolitiskttjatochhelstmedtungafrobeatibakgrunden.

Lena Maričić

LenaärKommunikatörochverksamhetutvecklare.LenaharlästInternationalMigration&EthnicrelationspåMAHochävenYH-utbildninginomprojektledning.TillFlammantarLenamedsigprojekterfarenhetfrånHongKong, ...KöpenhamnochBelgraddärhondrivitprojektochutvecklatideellaorganisationer. Jämställdhetochintegrationärhjärtefrågor,menfokusliggeralltidpåhurmankanstärkaindividerochmöjliggörapersonligutveckling.Jobbochfritidharentendensattflytaihopmenledigtidtillbringashelstmedvännerochfamilj,gärnagenomkreativaaktiviteterochresor.

Anna Valsamidis

Annaärområdeschefförprojektverksamhetinomsocialomsorgochbrottsförebyggandeverksamhet.HonärävenprojektledareförSafeSpace. AnnaharenmagisterexameniLedarskapochOffentligorganisationsamtenkandidatexameni ...InternationellMigrationochEtniskaRelationerfrånprogrammetMångfaldsstudiervidMalmöHögskola.Honharstorerfarenhetavattarbetamedungainomsocialtarbeteochhartidigareävenförelästomrasismochgenussamtskrivitkrönikor.

Åsa Karlsson

Åsaärområdeschefförprojektverksamhetinomsamhälls-ochkulturfrågor.HonärävenprojektledareförHighStakes,Flammansprojektmotspelberoendehosunga.Åsaharakademiskutbildningsomförvaltningssocionommedpåbyggnad ...inomekonomiskredovisning,projektledningochcoachandeledarskap.Honharjobbatmångaårinomoffentligsektor,blasomenhetschef,menocksåiolikakonsultrolleriprivatanäringslivet. ÅsakomtillFlammanfråndesmåländskaskogarnadärhonvaritmycketengageradiattstöttautsattaungdomarviaboxning.Honärutbildadboxningstränare,hartidigarevaritordförandeienboxningsklubbochtränarsjälvsåforthonharmöjlighet.

Ariel Gomar

ArielärprojektledareförSläppLossKulturenochjobbarävensomfilmare.Hanharstuderatfilmvetenskap,litteraturochidehistoriapåStockholmsUniversitet,KonstskolanBasis,DokumentärfilmpåBiskops-Arnö.Hanhararbetat ...medfilmregi,filmproduktion,dokumentärer,musikvideos,informationsfilmer,reklam-ochföretagsfilmer.ProducentförBonusSthlmsStadsteater,producentSR,InslagsproducentSVT,Kulturproduktionerbl.aSkånesLjudparkochBarnfesten.HanärendelavREHAB,initiativtagaretillREACH,ettmångfaldsinitiativförmediebranschenisödraSverige.FrågorArielharintresseavärvalet,identitetspolitik,normkritik,socialtarbeteochkulturutveckling. Arielgillarattskrattaochumgåsmedsinabarn,badaihavet,dansailångapass,mat,odlingochväxtriket.Imusikvägärdetbasochbeatsmedrötterihip-hopochsoul/funkpåhögvolymsomberör.

Juan Havana

JuanärveteranochmusikansvariginomFlamman,villmaninistudionsåskamangåigenomhonom😉PåFlammanfinnshangenomolikaprojekttillförallabarn ...ochungdomarmenspecielltfördesomärintresseradeavattskapamusikiolikaformer.NärhaninteärpåFlammanhörniJuansomDJochprogramledareimorgonshowenpåDinGatapåP3ellersåhittarnihonomtroligenistudiondärhanspelarinmusikochskaparbeats. JuanärengageradialltsomberörungamänniskoriMalmöochjobbaraktivtförattbarnochungaiMalmöskallharätttillenmeningsfylldfritid.Självklartärmusikendenstorapassionenilivetmeniblandskapaspauserochdåärdetmatlagningochgrillningsomgäller!

Flammans ledare

Chelline Showe

ChellineärfritidsledareförFlammanstjejgrupppålördagardärhennesfokusärattsetillatttjejernaharroligtochmårbra,menocksågenomattsetillattdet ...ärentrygggruppdärallaärblirsedda.Chellineutbildarsigtillbarn&ungdomscoachgenomHasselaMovementochharjustnupraktikpåLindängenskolan.ChellineharsjälvväxtuppinomFlammanochhittadebl.a.sinstorapassionfördansgenomendansgrupphärnärhonvar11.IdaggörhonalltförattgetillbakatilldeungasomsjälvaväxerupppåFlamman. ChellineärengageradifrågorsomrörbarnochungaochärförövrigtintresseradavdebatterruntdödsstraffiUSA.DansärhennesstorapassionochidagdansarhonmagdanspåMalmödansakademi.AnnarsälskarChellineattumgåsmedvännerochtadetlugntframförfilmerochserier.

Maya Saadeddin

MayaärledareförtjejgruppenpålördagarochharjobbatpåFlammanundersommarloven,honärdessutomstyrelseledamotiFlammansstyrelse.UnderveckornapluggarhonpåBorgarskolanochmycketav ...tidengåråttilljuststudier.MayaharfunnitsmedpåFlammansen2012dåhonkominiorganisationengenomfilmprojektetRedaktionKochharsendessengageratsigiolikatjejgrupper,bådesomdeltagareochsenaresomledare. Mayaärdjuptengageradisamhällsproblematikochlyfterochdiskuterargärnafrågoromjämställdhetochpolitik.NärhonintepluggarellerärpåFlammansåälskarhonattumgåsmedvänner,lyssnapåmusik,skrivaochläsa.

Mahmoud Saadeddin

MahmoudärungdomsledarepåFlammanUngdomarnasHus.Hansertillattungdomarnamårbra,fixarmedFlammansutrustning,snyggartillilokalerna,stårikioskenochharhandomolika ...aktiviteter.SomledareärMahmoudlugn,positiv,fokuseradochhjälpsam.HanlästeekonomipåJohnBauergymnasietochhardeltagitibådeLedarskapsutbildningochMentorsutbildningpåFlamman. Mahmoudärenbraförebildförunga,hanengagerarsigiattförebyggamobbningochspridajämlikhet.Påfritidenärdetfrämstfotbollsomgäller–bådeatttittapåfotbollochattspelasjälv.MahmoudgillarocksåatttittapåMMAochattspelaMMAspel.

Hamza el Mohammad

HamzajobbarsomungdomsledareochärävenmediFlammansprojektSläppLossKulturen.Hanhjälperungdomarnaochanordnaraktiviteter.Hamzaärsocial,öppenochhjälpsam.HangickiSundsbroskolan ...iBunkeflodärhantrivdesväldigtbra.HamzahartidigarearbetslivserfarenhetfrånWillysochEspressoHouse.HanhargåttLedarskapsutbildningpåFlamman,vilkethansåklartharstornyttaavisittjobb. Hamzaanserattallamänniskorharsammavärdeochärstarktemotmobbning.Påfritidenspelarhanfotbollochälskarattbakaochlagamat.Närhanfårväljamusikblirdetmesthip-hop/rap.

Adam El-Heich

AdamärenavFlammansyngreförmågorsomredantarettstortansvar.Adamhjälpertillochsköterkassanochhjälperochstöttardeungasomkommer ...tilloss.AdamgåriniondeklasspåKroksbäcksskolanmenharredanhunnitmedsommarjobbsomtelefonförsäljareochdäckmonterare.Adamhargenomsittegetengagemangskaffatsigjobbhososs. Adamärintresseradavmångasamhällsfrågor,specielltidentitetsfrågorochhurreligionochkulturpåverkardettaochdemänniskorsomleveriettsamhälle.PåfritidenälskarAdamattfiska(kollabildbevisigalleriet),detärnågotsomärlugnt,roligtochspännande.

Zain Al Saedi

ZainärstyrelseledamotiFlammansstyrelseochärävenledareförfotbollsgruppenpåtisdagarochfredagar,ochjobbarävenextraundersommarlov.ZainpluggarhandelsprogrammetpåPraktiskaMalmöCitygymnasie ...harredanhunnitjobbapåmobilteknikerochpåenförskola. Zainärintresseradavsamhällsfrågormenbrinnermestförjämställdhet,någotsomhandriveraktivtpåFlamman.NärZainintejobbarellerpluggarärdetfotbollsomgäller,menocksåattfåvaramedvännerochskrattaochlyssnapåmusik!

Yousef Abdul Rahman

YousefärledarepåFlammanmedspecielltfokuspåfotboll,härtränarhanbl.a.gruppensomärfödda1999.YousefpluggarävennaturvetenskapsprogrammetpåThorénbusinessschoolochharbåde ...praktiseratochjobbarpåFlammanifleraomgångarunderåren. FörutomsittintresseförungasutvecklingärYousefintresseradavsegregationsfrågorochdesspåverkanpådetsvenskasamhälletochhjärtefrågangällandePalestinasutveckling.PåfritidengillarYousefatthängamedfamiljochvänner,alltfungerarsålängedetspelasbramusik!